Islam Religia Pokoju
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim
image1 image2 image3 image3

Stosunek muzułmanów do innowierców

Tłumaczenie wykładu prof. Abdulaziza Bayındıra

 

Miałem kiedyś ucznia o imieniu Dawid. Dawid był chrześcijaninem. Pewnego dnia podczas wspólnej rozmowy chłopak poprosił mnie o opinię na temat stosunku muzułmanów wobec innowierców.  W odpowiedzi dałem mu do przeczytania piąty wers sury Taubah:

 

A gdy miną zakazane miesiące, wtedy zabijcie tych bałwochwalców gdzie tylko ich znajdziecie, schwytajcie ich i aresztujcie i czekajcie na nich w każdym miejscu. Lecz jeśli się nawrócą, będą odprawiać modlitwy oraz ofiarowywać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Allah jest Przebaczający, Litościwy.”

{Koran, Taubah:5}

 

 

Dawid po przeczytaniu powyższego fragmentu Koranu zapytał: „Kim są bałwochwalcy?” Odpowiedziałem: „Jesteś jednym z nich.” W owej chwili chłopak nieco się zmieszał, więc kontynuowałem: „Posłuchaj. Europejczycy przeczytawszy ten werset sądzą, że muzułmanie będą z nimi postępować właśnie w taki sposób”. Następnie wyjaśniłem mu na czym naprawdę problem polega – pozwólcie, że i Wam przedstawię go w ten sam sposób.

 

Zacznijmy od tego, że problemem nie jest to, iż Europejczycy błędnie rozumieją przytoczony werset Koranu. Problem tak naprawdę tkwi w tym, że sami muzułmańscy uczeni błędnie go interpretują, a tłumacze Koranu powielają ich błąd w swoich przekładach. Przez wiele wieków powyższy fragment Świętej Księgi był stawiany za przykład tego jak winny wyglądać relacje muzułmanów z innowiercami, przez co wiele pozostałych wersetów uważano za nieważne.

 

Jak więc należy go rozumieć? Czy rzeczywiście opisuje on to, jak powinny wyglądać stosunki muzułmanów względem ludzi innych wiar, czy też może jego treść sięga głębiej? By jak najlepiej go zrozumieć przeanalizujmy razem przytoczony werset Koranu.

 

Przeczytawszy surę Taubah od samego początku, dowiemy się, że owi „bałwochwalcy”, których Allah nakazuje zabić nie są jakimikolwiek bałwochwalcami, lecz są to ci spośród politeistów, którzy wpierw zawarli pakt pokojowy z muzułmanami, a następnie go złamali – czyli zbrodniarze wojenni. Czytamy w Koranie:

 

Allah i Jego Wysłannik są wolni od zobowiązań względem tym spośród bałwochwalców, z którymi zawarliście przymierze.

 

Zatem podróżujcie po ziemi przez cztery miesiące i wiedzcie, że nie jesteście w stanie oszukać Allaha i że Allah okryje wstydem niewiernych.

 

I oto wezwanie od Allaha i Jego Wysłannika

do ludzi w dniu wielkiej pielgrzymki:

Allah oraz Jego Wysłannik są wolni od zobowiązań względem bałwochwalców. Lepiej jest dla was, abyście się nawrócili; jeśli zaś się odwrócicie, wiedzcie, że nie jesteście w stanie oszukać Allaha; obwieśćcie niewierzącym, że czeka ich bolesna kara.

 

Z wyjątkiem tych pogan, z którymi zawarliście przymierze, a oni nie złamali go ani też nie pomagali nikomu przeciwko wam. Wypełnijcie więc zawarte z nimi przymierze do końca jego terminu. Zaprawdę, Allah kocha bogobojnych.

 

A gdy miną zakazane miesiące, wtedy zabijcie tych pogan gdzie tylko ich znajdziecie, schwytajcie ich i aresztujcie i czekajcie na nich w każdym miejscu. Lecz jeśli się nawrócą, będą odprawiać modlitwy oraz ofiarowywać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Allah jest Przebaczający, Litościwy.

 

A jeśli któryś z bałwochwalców poszukuje u was schronienia, zagwarantujcie mu je, aby mógł usłyszeć słowo Allaha. Następnie doprowadźcie go do miejsca bezpiecznego. Tak postępujcie, ponieważ są to ludzie, którzy nie wiedzą.

 

Jakież może być przymierze politeistów z Allahem i Jego Wysłannikiem oprócz tego, jakie zawarliście z nimi w meczecie al-Haram? Tak długo jak oni będą wam wierni i wy bądźcie wierni wobec nich. Zaprawdę, Allah kocha ludzi bogobojnych.

 

Jakież (to może być przymierze) skoro gdy tylko mają przewagę nad wami nie przestrzegają żadnego traktatu pokojowego ani przymierza? Oni starają się wam przypodobać swą mową, ich serca jednak czują do was niechęć, a większość z nich to ludzie nieposłuszni.

Oni sprzedali znaki Allaha za marną cenę i oddalili innych od Jego drogi. Zaprawdę, to co czynili jest złe.

Oni nie przestrzegają względem wiernego żadnego paktu ani przymierza. Tacy są ludźmi występnymi.”

{Koran, Taubah:1-10}

 

A więc bałwochwalcy, o których mowa w piątym wersecie sury Taubah to zbrodniarze wojenni, którzy złamali pakt pokojowy – nie trudno to zrozumieć przeczytawszy po kolei wszystkie wersety, a nie tylko wybiórczo jeden z nich. Jako iż pierwsza strofa zaznacza: „Allah i Jego Wysłannik są wolni od zobowiązań względem tym spośród bałwochwalców, z którymi zawarliście przymierze”, tych pięć wersetów nie może więc nagle mówić o ogóle politeistów.

 

Czytamy w czwartym wersecie:

Z wyjątkiem tych pogan, z którymi zawarliście przymierze, a oni nie złamali go ani też nie pomagali nikomu przeciwko wam. Wypełnijcie więc zawarte z nimi przymierze do końca jego terminu. Zaprawdę, Allah kocha bogobojnych.”

 

Zatem nie chodzi tutaj o wszystkich bałwochwalców, lecz tylko o tych, którzy wstąpili w pakt pokojowy z muzułmanami, a następnie go naruszyli. Piąty wers Koranu mówi o „tych poganach”. Których? Tych, którzy łamią zawarte przymierze stając się w ten sposób zbrodniarzami wojennymi.

 

W przytoczonym fragmencie Koranu Allah odnosi się do konkretnej grupy ludzi – politeistów zamieszkujących Mekkę w czasach Proroka. Pomimo wszelkich zbrodni, jakie popełnili, Allah daje im czas na powstrzymanie się od dalszych represji względem muzułmanów. Wyrywanie wersetu z jego kontekstu i uporczywe twierdzenie, iż ludzie, o których w nim mowa to ogół politeistów jest delikatnie ujmując niepoważne. Niestety mimo iż powyższy fragment Koranu opowiada o konkretnym wydarzeniu historycznym, to przez wieki był on traktowany jako generalne wytyczne dotyczące stosunków muzułmanów względem innowierców.

 

Analizowany przez nas werset sury Taubah można jeszcze lepiej zrozumieć, jeśli zestawi się go razem z następującym fragmentem Świętej Księgi:

 

Allah nie zabrania wam dobrze i sprawiedliwie traktować tych, którzy nie zwalczali was z powodu waszej religii ani też nie wypędzili was z waszych domostw. Zaprawdę, Allah kocha tych, którzy są sprawiedliwi.

 

Allah zabrania wam tylko szukać przyjaźni u tych, którzy zwalczali was z powodu waszej religii, wypędzili was z waszych domostw i pomagali w tym innym. Ktokolwiek szuka z nimi przyjaźni jest grzesznikiem.”

{Koran, al-Mumtahana:8-9}

 

Powyższe strofy Koranu określają trzy grupy ludzi, z którymi nie da się mieć dobrych relacji, gdyż przekroczyli oni granice, których należy się trzymać. Są to ludzie, którzy:

 

1) zwalczają drugiego człowieka z powodu wyznawanej przez niego religii,

2) wypędzają drugiego człowieka z jego własnego domu,

3) pomagają innym wypędzić drugiego człowieka z jego domu.

 

Politeiści, o których mowa w wersach 1-5 sury Taubah (czyli ci zamieszkujący Mekkę w czasach Proroka) przekroczyli wszystkie te granice: próbowali zabić muzułmanów, ponieważ ci wierzyli w jednego Boga zamiast wielu bożków, wypędzili ich z domostw, a także pomagali w tym innym. (…)

 

Po wszelkich represjach na muzułmanach Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) podbił Mekkę, a przez pierwszy rok mieszkający w niej politeiści nie byli poddani jakimkolwiek sankcjom. Dopiero po upływie tego czasu Allah zesłał pięć pierwszych wersów sury Taubah, zgodnie z którymi politeiści mieli cztery miesiące na to, by albo również zostać muzułmanami, albo wyemigrować. W innym wypadku należało poddać ich karze za zbrodnie wojenne - karze wyznaczonej w piątym wersecie. (...)”

---

Zaprezentowany fragment wykładu prof. Abdulaziza Bayındıra nie tylko ukazuje podłoże historyczne piątego wersetu sury Tauba tym samym objaśniając jego znaczenie, lecz także zadaje kłam nielogicznym twierdzeniom jakoby werset ten miał abrogować wszelkie pozostałe fragmenty Koranu mówiące o pokoju pomiędzy muzułmanami a ludźmi innych wiar. 

 

Tłumaczenie Koranu: IslamReligiaPokoju

Tłumaczenie wykładu: IslamReligiaPokoju

 

 

Newsletter

2018  www.islamreligiapokoju.com   globbers joomla templates